زمین شناسی معدن دیرومره

 

زمین شناسی معدن


از دیدگاه ساختاری این معدن در مرز البرز و ایران مرکزی بین کمربندهای البرز و تبریز-قم واقع شده است و به طور کلی این گستره دارای تاریخ به نسبت جوان می باشد. قدیمیترین سنگهای این منطقه متعلق به زمان ائوسن است و اصلاعات زمین شناسی سطحی این گستره تنها با تاریخ جوانتر از ائوسن مرتبط است. سنگهای آتشفشانی رخنمون یافته در این منطقه، ادامه رخنمونهای جنوب قزوین-ساوه است و حدود 15% از گستره معدن از این واحدها تشکیل شده است. آثار رسوبات دریایی منطقه که شامل یک افق از سنگهای آهکی است که معادل سازند قم در دامنه جنوبی کوه مره است.